GIÒ CHẢ NEM CHUA CÔ TẦN

GIÒ LỢN (GIÒ LỤA)

Ms Tan's Kitchen

200.000đ/ kg

GIÒ XÀO

Ms Tan's Kitchen

280.000đ / kg

NEM CHUA NHỎ

Ms Tan's Kitchen

400.000đ / 100 cái

GIÒ BÒ

Ms Tan's Kitchen

280.000đ / kg

GIÒ GÀ

Ms Tan's Kitchen

60.000đ / cái

NEM NẮM

Ms Tan's Kitchen

30.000đ / cái

NEM CHUA 3 DÂY

Ms Tan's Kitchen

40.000 / cái

XÚC XÍCH

Ms Tan's Kitchen

200.000đ / kg

GIÒ THẬP CẨM

Ms Tan's Kitchen

20.000đ / cặp

CHÂN GIÒ MUỐI

Ms Tan's Kitchen

200.000đ / kg

GIÒ BÒ NHỎ

Ms Tan's Kitchen

25.000 / cặp

NEM CHUA 2 DÂY

Ms Tan's Kitchen

Đặc sản Điện Biên

35.000đ / Cái